fastnet

30 46 56 30

mobil

30 46 56 30

iportalen facebook kontrol rapport

Virksomhedsplanen

Venskaber

I Idrætsfritidsklubben modtager vi børn fra mange forskellige skoler i Greve kommune, hvorfor vi betragter det som en af vores vigtigste opgaver, at hjælpe og støtte børnene i at danne venskaber på tværs af skolerne. Vi ved, at noget af det vigtigste for børnene, er at have venner og det tager vi alvorligt.
Gennem de planlagte idræts- og udelivsaktiviteter og lege, arbejder vi bevidst med dannelsen af venskaber og udviklingen af disse. I aktiviteter hvor vi altid arbejder i grupper, lærer børnene at give plads til andre og tage hensyn, idet de finder ud af, at succesen er betinget af forståelsen for, at bruge sine kammerater til at spille/lege med. Herved vil vi også opnå, at børnene kan se vigtigheden af, at de er en del af et fællesskab.
Ligeledes bruger vi weekendture, sommerlejr og klubaftner til at udvikle, understøtte og opbygge venskaber. Idet Idrætsfritidsklubben er en integreret institution sker dette også på tværs af skoler og alderstrin.
Vi mener venskaber/fællesskaber er baseret på gensidig tillid og respekt. Vi forventer at der tales ordentligt til hinanden og om hinanden. I denne sammenhæng arbejder vi hen mod forståelsen for og vigtigheden af demokrati.
Idrætten hos os er langt hen ad vejen baseret på den brede sociale idræt, hvor alle kan være med!!!

Barnet i gruppen

I flere sammenhænge finder vi det hensigtsmæssigt med en bevidst overvejet opdeling af børnene i mindre grupper. I disse grupper bestræber vi os på at der er en god normering i forhold til antallet af børn, hvilket betyder større opmærksomhed omkring det enkelte barns behov. Børnene oplever, at der bliver mere plads til at "få de voksne for sig selv", og i denne sammenhæng, at det er lettere at komme til orde og blive set og hørt. I de mindre grupper arbejder vi meget med børnenes stærke sider.
I forbindelse med aktiviteterne deles børnene ofte op i hold eller grupper. Vi søger her at placere barnet, hvor det er mest hensigtsmæssigt, under hensyntagen til venner og barnets udvikling.

Barnet i fællesskabet

Vi finder det vigtigt at barnet, ligesom det udvikler sociale kompetencer, også udvikler sig individuelt. I bestræbelserne herpå forsøger vi at udvikle ansvarlige og selvstændigt tænkende børn. I dagligdagen betyder det blandt andet, at børnene løbende skal træffe valg på egne vegne. Her kan nævnes valg af aktiviteter og generel planlægning og strukturering af barnets uge ud fra egne ønsker. Vi er i denne sammenhæng meget opmærksomme på det enkelte barn, idet vi som voksne er de hovedansvarlige. Det vil sige at vi med et voksent overblik hjælper dem med at synliggøre de mange muligheder for ugen.
Vi mener desuden, at barnet har brug for at lære ansvarlighed, hvorfor vi ligeledes i dagligdagen forventer og kræver, at de rydder op efter sig selv, holder orden på egne sager og tillige er behjælpelige med at få klubbens hverdag til at fungere. Barnet har blandt andet mulighed for at hjælpe til i energibaren, på værkstedet og ved aktiviteter, hvor vi ønsker at give barnet overskuelige ansvarsopgaver, der på sigt øger dets selvværd.
Des mere selvhjulpen og selvstændigt det enkelte barn er, des bedre fungerer fællesskabet. At være selvstændig i Idrætsfritidsklubben betyder ikke, at børnegruppen består af egoister, der gør hvad der passer dem – hensyntagen til andre er en vigtig læreproces, hvorfor vi i denne sammenhæng kan blive nødt til at begrænse barnet i at hævde sig overfor andre i gruppen. Vi bestræber os på det fornuftige, rummelige og selvstændige barn.

Barnets personlige udvikling

I andre sammenhænge arbejder vi målrettet med at udvikle og styrke det enkelte barns selvopfattelse.
Vi vil gerne give barnet så mange succesoplevelser som muligt, idet vi ser succes som et godt udgangspunkt for personlig udvikling. Vi søger derfor at præsentere nogle oplevelser og udfordringer til barnet hvori mulighederne for succes er gunstige. I disse oplevelser og udfordringer bruger vi meget legen som inspiration, og samtidig forsøger vi, at finde det lystbetonede frem i barnet – gennem det lystbetonede og legen kommer glæden frem og vi bruger meget humoren til at understøtte denne.
Gennem værkstedsaktiviteter og friluftsliv giver vi barnet mulighed for at udvikle sin fantasi, kreativitet og nysgerrighed. På værkstedet præsenterer vi barnet for forskellige materialer og muligheder for anvendelse. Det er så op til barnet at kreere sit eget "værk" ud fra disse. På denne måde stimulerer vi barnets fantasi og kreativitet. I naturen findes uendelig mange muligheder og udfordringer som kan udforskes og undersøges. Her søger vi at inspirere barnet til at forholde sig nysgerrigt – vi forsøger at sætte noget i gang, der gerne på sigt skulle medføre, at barnet selv tager initiativer.
Vores udemiljøer indbyder ligeledes til barnets personlige udvikling. Skaterbanen og klatretårnet lægger begge op til motorisk udvikling og det at få afprøvet egne grænser.
Ved en anerkendende grundholdning til barnet styrker vi barnets selvværd. I dagligdagen betyder det, at vi er aktivt lyttende voksne, der tager barnets meninger og følelser alvorligt. At vi reflekterer på det de fortæller og forholder os konstruktivt til deres ideer og ønsker.
Det er meget vigtigt for os, at barnet føler sig inkluderet i hverdagen i Idrætsfritidsklubben. Vi har særlig fokus på de børn der har det svært og bruger blandt andet aktiviteterne til at give dem succesoplevelser.

Det integrerede hus

Idrætsfritidsklubben er et integreret hus. Børnene er som udgangspunkt ikke opdelt i huset, men vi lægger stor vægt på, at fritidshjems- og klubbørn er sammen i det vi foretager os i dagligdagen.
Fritidshjems- og klubbørn kan bruge hinanden som gode rollemodeller både i dagligdagen og til aktiviteter. Vi har indført et klubrum kun for 4 klasse og opefter, hvor de kan få lov at være lidt alene. Klubrummet er som udgangspunkt åbent tirsdag og torsdag.

Vi har også valgt at kunne bruge de helt store børn fra 13 år som lønnede ungarbejdere. Det kan både være ved klubaftener, aktiviteter og større arrangementer, hvor vi indkalder dem på arbejde, og de er en ekstra hjælp.
Vi bruger generelt denne gruppe meget, da vi synes det er vigtigt at give dem noget ansvar. Vi oplever de tager det meget seriøst og rykker sig individuelt på mange områder.

Konfliktløsning

Vi mener det er vigtigt, at børnene selv får lov til at løse deres egne indbyrdes konflikter. De har brug for at lære denne proces, idet vi voksne ikke altid kan være der for dem.
I konfliktsituationer fungerer vi som de observerende, der kan gribe ind, hvis der måtte være brug for det. Vi vurderer udfaldet af konflikten, om denne er løst tilfredsstillende for de implicerede parter. Er den det, giver vi børnene positiv feedback på deres måde at have håndteret konflikten på. Hvis konflikten ikke er løst, hjælper vi dem som mæglere, vi lytter, giver råd og vejledning, for på denne måde at gøre børnene trygge og skabe ro omkring dem. Vurderer vi som voksne, at børnenes handling enten har været uforsvarlig eller på anden måde uacceptabel, gør vi dem opmærksom på det. Dette kan medføre konsekvenser og inddragelse af forældrene.

De voksne som rollemodeller

Børn har brug for voksne rollemodeller, hvorfor vi gerne skulle fremstå som gode forbilleder for dem. Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi handler, taler og opfører os i samværet med børnene.
Vi fungerer som medvirkende og indlevende voksne i de forskellige aktiviteter. Det er sværere at få børnene gjort aktive, hvis vi voksne er inaktive – forklaringer om vigtigheden af aktivitet holder ikke vand, hvis vi ikke selv er aktive. Eksempelvis er de voksne altid omklædt, når de går i hallen.
Vi bruger meget os selv som det legende menneske, det virker både livsbekræftende, glædesfremkaldende og inspirerende på børnene. Vi viser, det er tilladt og sjovt at lege uanset alder.
Ofte fungerer vi som igangsættere og dem der tør stå i midten. Herved håber og tror vi på, at børnene lader sig inspirere til selv at turde være de igangsættende i andre situationer. De børn, der selv fremstår som dem der tør tage initiativ og ansvar, lader vi komme på banen. Herved fremstår de så også som forbilleder.

Forældresamarbejde

Vi finder det særdeles vigtigt med et godt forældresamarbejde. Det er vores mål, at forældrene føler sig velkomne og godt tilpas, således er huset altid åbent for snak over en kop kaffe. Vi anvender Fish metoden til den gode kontakt. (*Se beskrivelse længere fremme)
Vi har ikke nogle egentlige planlagte forældresamtaler om barnet, men har i stedet valgt at kontakte de forældre hvis børn vi ser der har brug for en ekstra indsats. Ligeledes kan forældrene altid komme til os, når de har behov for det. Endvidere bruger vi det elektroniske medie Iportalen til at kommunikere med forældrene.
Et stykke tid efter børnene er startet i Idrætsfritidsklubben, afholdes der interview med det enkelte barn. Referatet af dette sendes efterfølgende til forældrene.
Årligt afholdes et forældremøde, hvor det forgangne år tages op til gennemgang og diskussion. På mødet bliver der ligeledes orienteret om eventuelle nye tiltag for den kommende tid, samt valg til forældrebestyrelsen. Der kan tages pædagogiske emner op.
Vi har tradition for at afholde forskellige arrangementer, hvor forældre og søskende kan deltage. Her kan nævnes; forældrecafé, sommerfest, fastelavn, temafest m.m.
Vi drager stor nytte af hjælpsomme forældre, når vi opfordrer dem til at deltage ved forskellige aktiviteter. Blandt andet; kørsel og hjælp ved forskellige arrangementer.

* FISH

FISH- konceptet er vidt udbredt i USA og Europa og er nu godt på vej ind i skandinaviske og danske virksomheder. FISH fokuserer på hver enkelt medarbejders arbejdsglæde og trivsel.

FISH- konceptet stammer fra et fiskemarked i Seattle, USA. Her hos Pike Place Fish Market møder medarbejderne tidligt og har lange arbejdsdage i kulde og fiskelugt. Den barske og trivielle arbejdshverdag blev en dag brudt af en medarbejder, der blev så træt af at gå den lange vej fra køledisken til pakkebordet, at han ganske enkelt smed fisken gennem luften til en medarbejder med beskeden: GRIB! Fisken blev pakket ind og smidt tilbage - og det blev starten på en anderledes og langt mere underholdende arbejdsform for medarbejderne.

I samarbejde og gennem glæde har medarbejderne vendt de kedelige arbejdsrytmer til en sprudlende, aktiv og kundevenlig arbejdsplads. Der er således skabt en underholdende og vital atmosfære, og det er blevet et tilløbsstykke for både lokale folk og turister, der valfarter til fiskemarkedet for at opleve entusiasmen og den smittende energi.
FISH, som det udføres i praksis i forbindelse med forældrepleje

Nærvær
• Åben
• Imødekommende - Præsentation "Give hånd"
• Smilende
• Humor, Ping pong ml. personale, Vi er friske
• Gå på mod - Turde tage kontakten til forældrene - Turde gå til forældrene
• Ansvarsfølelse
• Signalværdi
• Hver især være vores egen optræden bevidste

Faresignal: Vi bliver for tætte kollegiale, så vi glemmer den udadvendte nærvær

Leg
Dagligdagen
• Inddrage forældre i legen når de kommer i huset, f.eks. klatring, boldspil osv.
• Joke med dem på en smilende måde
• Tilskuere til legen ml. personalet
• Planlægge spontan aktivitet til en fredagscafe
• Generelt skæve vinkler
Arrangementer
• Forældremøder. Fly, Robinson, osv.
• Leg og glæde i fokus
• Arbejdsdag. Legen i fokus når man arbejder
• Sommerfest. Forskellige aktiviteter for både børn og voksne
• Restaurant IFK. Falske tjenere og kokke

Gør dem glade
• Mød dem smilende
• Inddrag dem i vores hverdag
• Sjov og ballade med forældrene
• Afspejl børn i forældre
• Positive tilbagemeldinger om barnet ved afhentning eller send en mail
• Øjenkontakt
• Være mere personlige
• Reklamere/forklar om aktiviteter
• Være smilende positiv
• Give børnene fede oplevelser
• Tage forældrene alvorligt
• Husk at følge op på kritik eller sager

Vælg din holdning
I forhold til forældrene
• Fælles Kickoff (Arrangement)
• Smilende
• Øjenkontakt
• Give sig tid
• Snak med forældre
• Forberedelse er vigtigt v. arrang.
• Aktivt legende
• Være på
• Tålmodighed
• Hjælpsom
• Forstående

Kontakt

Skal du have fat i personalet telefonisk kan det gøres på to numre:

Fastnet-telefonen (hverdage i dagtimer):

fastnet  

30 46 56 30

Klub-mobilen (klubaftener, ud af huset og weekendture):

mobil  

30 46 56 30

Ventelistetelefon (mandag mellem kl. 10-12):

list  

30 46 56 30

Vil du sende en mail har du disse tre muligheder:

mail  

Angående venteliste:
ifk-venteliste@sport.dk

mail  

Til kontoret:
ifk@idraetsfritidsklubben.dk

iportalen  

Til personalet:
Log ind på Iportalen og send en mail

Åbningstider

Mandag, tirsdag og torsdag 12.00 - 17.30
Onsdag 12.00 - 20.00
Fredag 12.00 - 17.00
Lektiecafé Efter behov